Swim to Fight Cancer

Gooise Meren

Zondag 6 september 2020

Deelnemers reglement

Deelnemers Reglement

 

Swim to Fight Cancer | Gooise Meren is een initiatief en programma van de Stichting Fight cancer. Swim to Fight Cancer | Gooise Meren is geen officiële wedstrijd.

Doelstelling van Swim to Fight Cancer is het genereren van aandacht en inzamelen van gelden ten behoeve van het bevorderen en ondersteunen van kankeronderzoek en preventie. We willen dit bereiken middels de Swim to Fight Cancer | Gooise Meren zwemtocht van ca 2000 meter door het water van de Vecht op 2 september 2019.  

Swim to Fight Cancer | Gooise Meren  kan alleen plaatsvinden als de benodigde vergunning door de Gemeente Stichtse Vecht is verstrekt.

De Stichting Fight cancer is eindverantwoordelijk voor Swim to Fight Cancer | Gooise Meren maar zal gedragen worden door de kerngroep van Swim to Fight Cancer | Gooise Meren . Het is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij ter goede trouw wordt samengewerkt. Zowel voorzitter als penningmeester tekent een intentieovereenkomst. Swim to Fight Cancer | Gooise Meren  is als organisatie verantwoordelijk voor de inhoud van het programma, maar ook voor het bijhouden van www.swimtofightcancer.nl/gooisemeren.

Artikel 1. DEFINITIES

In deze Deelnemers Reglement wordt verstaan onder:
Deelnemer(s): Zwemmers die als deelnemers aan het Swim to Fight Cancer | Gooise Meren  geregistreerd zijn bij de Organisatie. Dit zijn:
Individuele zwemmers;
Zwemmers van een Bedrijventeam, en;
Zwemmers van een vriendenteam, en;
Zwemmers die deelnemen aan de Kids Swim.
Deelname aan het Event is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen die de door de Organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Deelname aan de Junior Swim is uitsluitend mogelijk voor kinderen die de door de Organisatie vastgestelde leeftijd hebben van 10 t/m 15 jaar en vergezeld worden door een begeleider welke de door de Organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt. In acht neming van de veiligheids risico’s kan hier van af worden geweken.

Event: de unieke Swim to Fight Cancer | Gooise Meren zwemtocht van ca. 2000 meter door het water op 2 september 2019
Organisatie: Onder Organisatie wordt verstaan het organiserend comité van Swim to Fight Cancer | Gooise Meren , kerngroepleden, vrijwilligers en door organisatie ingeschakelde bedrijven instanties.
Stichting Fight cancer: Fight cancer is een jonge en eigenzinnige Stichting voor jongvolwassenen (18-45) die fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ laat zij zien dat de strijd tegen kanker resultaat oplevert en inspireert ze mensen om mee te doen. Fight cancer wil jonge mensen bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze betrekken bij de strijd tegen kanker en vooral: aansporen tot actie! De opbrengsten van Fight cancer gaan via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Meer informatie is te vinden op de website http://www.fightcancer.nl
Bedrijven team(s): Team(s) van maximaal 5 Deelnemers dat/die conform de daarvoor geldende voorwaarden als deelnemend team aan het Swim to Fight Cancer | Gooise Meren  Event geregistreerd zijn bij de organisatie.
Vrienden team(s): Team(s) dat/die conform de daarvoor geldende voorwaarden als deelnemend team aan het Swim to Fight Cancer | Gooise Meren Event geregistreerd zijn bij de organisatie.
Junior Swim: evenement als onderdeel van de Swim to Fight Cancer | Gooise Meren is een zwemtocht waarbij kinderen in de leeftijdscategorie 10 t/m 15 jaar, al dan niet onder begeleiding van een natuurlijk persoon die de door de organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, een verkorte route zwemmen door het De deelnemer is verplicht om te zwemmen met een SaferSwimmer.
Artikel 2. DONATIES

Swim to Fight Cancer | Gooise Meren kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee bankrekeningen:
Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt, deze worden gebruikt voor de organisatie en het veilig opleveren van het Event, en eventuele opstartkosten voor het komend jaar;
Donatiegelden, deze komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan de Stichting Fight cancer.
Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar gemaakt.

Het bestuurslidmaatschap van de Swim to Fight Cancer | Gooise Meren is een onbezoldigde functie. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van Stichting Fight cancer is 852969284.
Op de totaal-donatieteller op de homepage van www.swimtofightcancer.nl zal het bruto bedrag aan donaties zichtbaar zijn, dat wil zeggen dat de fee kosten nog van de donatie opbrengsten af gaan. Ook op de persoonlijke pagina van de Deelnemer maken we het bruto bedrag inzichtelijk.
De penningmeester van Swim to Fight Cancer | Gooise Meren behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten van lopende rekening.
Swim to Fight Cancer | Gooise Meren maakt na afloop van het Event openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het Event en rapporteert aan welke projecten het donatiegeld wordt toegekend.
De Belastingdienst heeft Stichting Fight cancer aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarmee wij de ANBI status hebben verkregen. Dit levert fiscaal voordeel op: Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en Stichting Fight cancer hoeft over donaties geen schenkingsrecht te betalen. Dat betekent dat alle donaties nog effectiever besteed kunnen worden. Het RSIN van Stichting Fight cancer is 852969284.
Artikel 3. INSCHRIJVING

De inschrijving start op 1 april 2019 en sluit voor de individuele deelnemers op uiterlijk 2 september 2019 en voor de business teams op uiterlijk 2 september 2019, tenzij de Stichting Fight cancer besluit deze data aan te passen.
Er kunnen maximaal 1000 Deelnemers meedoen, bestaande uit individuele Deelnemers, Bedrijven- en vriendenteams, tenzij de lokale organisatie van Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht besluit om dit aantal aan te passen.
Er kunnen maximaal 100 Teams meedoen, tenzij lokale organisatie van Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht besluit dit aantal aan te passen.
Aan de Junior Swim kunnen maximaal 250 deelnemers meedoen, met ieder een begeleider (dus in totaal 500 personen), tenzij het bestuur van de Stichting Fight cancer besluit dit aantal aan te passen. In achtneming van de veiligheidsrisico’s kan worden afgeweken van de inzet van een begeleider.
Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen bij schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hiertoe dient een 'ouderverklaring' te worden ingevuld. Deze verklaring wordt ingevuld tijdens de inschrijving.
De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld uiterlijk betaald is op 2 september 2019 voor de individuele deelnemers en 2 september 2019 voor de business teams, tenzij het bestuur van de lokale organisatie besluit deze uiterlijke inschrijftermijn aan te passen.
Artikel 4. DEELNAME

Iedere Deelnemer wordt bij registratie op 2 september 2019 verplicht het Deelnemersreglement te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico.
Elke individuele Deelnemer die zich individueel inschrijft, betaalt €75,- inschrijfgeld (incl. btw) en spant zich in om minimaal €250 donatiegeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. de Stichting Fight cancer. Tenzij de lokale organisatie van Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht in overleg met Stichting Fight cancer anders besloten heeft.
Een Deelnemer aan de ca. 2000m is minimaal 16 jaar, mag niet zwanger zijn en mag geen gezondheidsproblemen hebben. Tevens is een deelnemer minimaal in het bezit van de zwemdiploma’s A en B. Aan elke Deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. Tenzij de Organisatie in overeenstemming met Fight cancer anders heeft besloten.
Een Deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het Event (2 september 2019) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot de registratielocatie.
Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.swimtofightcancer.nl/Stichtse Vecht Is de betaling niet binnen 5 dagen na inschrijving voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
Is een individuele Deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 2 september 2019 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd. Deelnemer dient hiertoe via info@fightcancer.nl contact op te nemen met de Organisatie.
Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de Deelnemer. Het donatiegeld dient uiterlijk datum 2 weken na het Evenement overgemaakt te zijn.
Het donatiegeld wordt aan de Deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op de donatiegeldrekening met rekeningnummer NL 34 RABO 0327 7423 64 t.n.v. Stichting Fight cancer.
Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal €250 op te halen, kunnen bij de eerstvolgende editie van Swim to Fight Cancer | Gooise Meren worden uitgesloten van deelname.
Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
Bijkomende voorwaarden voor deelname via Bedrijven- Vrienden Teams.

Een Bedrijven team bestaat uit maximaal 5 Deelnemers van personen die 16 jaar of ouder zijn.
Een Vrienden team bestaat uit maximaal 8 Deelnemers van personen die 16 jaar of ouder zijn. Tenzij de lokale organisatie van Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht in overleg met Stichting Fight cancer anders besloten heeft.
Een Bedrijven team betaalt €1.000 (excl. btw) inschrijfgeld. Deze betaling geschiedt via de website swimtofightcancer.nl/gooisemeren of via een factuur. Alle additionele Deelnemers betalen € 75,- excl btw inschrijfgeld.
Een vriendenteam betaalt per Deelnemer € 75,- incl. btw.
Is de betaling niet binnen 14 dagen na inschrijving (of in geval van factuur na ontvangst factuur) juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
(Bedrijven- of Vrienden) Team conformeren zich, naast het voldoen van het inschrijfgeld, aan de inspanningsverplichting minimaal €250 per Deelnemer aan donatiegelden te werven. Dit kan via de teampagina op de website van Swim to Fight Cancer | Gooise Meren. De minimale donatiegelden ad €250 per Deelnemer dienen uiterlijk 2 weken na het Evenement te zijn overgemaakt. Additionele donaties kunnen tot maximaal een maand na het Evenement worden gedaan.
(Bedrijven- of Vrienden) Teams die niet aan de donatieverplichting van €250 per Deelnemer hebben voldaan, kunnen worden uitgesloten van deelname bij een volgende editie.
(Bedrijven- of Vrienden) Teams die de donatiegelden in één keer willen afkopen dienen contact op te nemen met de Organisatie via info@fightcancer.nl
(Bedrijven- of Vrienden) Teams mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
Per organisatie mogen er maximaal 10 Teams worden ingeschreven. Indien een bedrijf met meer Teams wil participeren, dient er contact te worden opgenomen met de Organisatie.
 

Bijkomende voorwaarden voor deelname van Junior Swim.

Op 2 september 2019 vindt ook de Junior Swim plaats voor kinderen in de leeftijdscategorie 10 t/m 15 jaar. Tenzij de Organisatie in overeenstemming met Stichting Fight cancer anders is overeengekomen.
Met ieder kind mag een begeleider meezwemmen. De Organisatie heeft in overleg met Stichting Fight cancer de veiligheidsoverwegingen hierbij in acht genomen. Iedere begeleider van het kind wordt bij registratie verplicht een verklaring te ondertekenen (aanvinken) waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit, en de risico’s van aanvaringen. Deze verklaring kan op de dag zelf worden ingevuld.
Het inschrijfgeld voor de Junior Swim verschilt per editie van Swim to Fight Cancer en bedraagt tussen de € 10,- en € 25,- voor kind èn begeleider, elke Swim to Fight cancer editie behoudt zich het recht om hier vanaf te wijken ten gunste van de veiligheid in het water. Dit zal in overeenstemming met Stichting Fight cancer geschieden. Het kind spant zich in om minimaal € 100 sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. de stichting Fight cancer.
Er kunnen maximaal 250 kinderen met begeleiders (dus 500 totaal) meedoen, tenzij de Organisatie besluit om dit aantal aan te passen.
Een Deelnemer (zowel kind als begeleider) is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het Evenement bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot de registratielocatie.
Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.swimtofightcancer.nl. Is de betaling niet binnen 5 dagen na inschrijving voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
Is een individuele Deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op de dag van het Evenement te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd. Deelnemer dient hiertoe via info@fightcancer.nl contact op te nemen met de Organisatie.
Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van het kind. Het donatiegeld dient uiterlijk 2 weken na een swim overgemaakt te zijn.
Het donatiegeld wordt aan het kind gekoppeld en komt rechtstreeks op de donatiegeldrekening met rekeningnummer NL 34 RABO 0327 7423 64 van de Stichting Fight cancer Deelnemende kinderen aan de Kids Swim die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal €100 op te halen, kunnen bij de eerstvolgende editie van Swim to Fight Cancer worden uitgesloten van deelname.
Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
Artikel 5. KLEDING

We raden aan om een wetsuit te dragen. Als de watertemperatuur lager is dan 18 graden Celcius, dan is een wetsuit verplicht.
Het dragen van de door de Organisatie verstrekte badmuts is verplicht, evenals (mits van toepassing) het dragen van een chip voor tijdsregistratie, hetzij met een enkelband, polsband of in de badmuts. De door de Organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, geheel zichtbaar gedragen te worden.
De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de Deelnemers gedragen worden, dienen de veiligheid van de Deelnemer zelf, alsmede de overige Deelnemers, niet in gevaar te brengen. De Organisatie zal hierop toezien en de Deelnemer is verplicht de aanwijgingen van de Organisatie op te volgen.
Artikel 6. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN

Stichting Fight cancer of de Organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van het Event Swim to Fight Cancer | Gooise Meren
De Organisatie behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden het Event te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of alternatieve starttijd / datum. Inschrijfgelden worden bij annulering retour gestort onder aftrek van gemaakte kosten door de Organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen ten goede aan de Stichting Fight cancer, direct, of na afloop van het volgende Evenement Swim to Fight Cancer | Gooise Meren.
Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan het Evenement Swim to Fight Cancer | Gooise Meren alsmede de Junior Swim is te allen tijde geheel op eigen risico.
De Organisatie alsook de sponsorende bedrijven op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het Evenement Swim to Fight Cancer op 2 september 2019 (of alternatieve datum zie Artikel 6) of op of tijdens de side events op 2 september 2019 (of alternatieve datum zie Artikel 6).
De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). Daarnaast dient de Deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering.
De Deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de Deelnemer dit heeft uitgesloten dan dient de Deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.
Artikel 8. PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de Organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Zie ook het privacy statement op de website van de swim.
Deelnemers kunnen een herroeping doen op de openbaarmaking. Neem hiervoor contact op met de Organisatie.
Artikel 9. PERSOONSGEGEVENS

Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de Organisatie van het Event Swim to Fight Cancer | Gooise Meren. Alle persoonsgegevens worden door de Stichting Fight cancer conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van het Swim to Fight Cancer | Gooise Meren Event voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
Inschrijvers hebben ten allen tijde het recht op inzage in, en verwijdering van hun persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de Organisatie.
Artikel 10. VEILIGHEID

De Deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Swim to Fight Cancer | Gooise Meren Organisatie opvolgen.
Artikel 11. OVERIGE

In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van deze voorwaarden, besluit het lokaal organiserend comitee in samenspraak met stichting Fight cancer wat de handelwijze moet zijn.
VRAGEN?

Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@fightcancer.nl

Joan Muyksenweg 64
1114 AN Amsterdam
020 664 3639

 


Artikel 1. DEFINITIES

a. In deze deelname voorwaarden wordt verstaan onder:
Deelnemer(s): Zwemmers die als deelnemers aan het {event_name} geregistreerd zijn bij de organisatie. Dit zijn:

  • Individuele zwemmers;
  • Zwemmers van een Team, en;
  • Zwemmers die deelnemen aan de Junior Swim.

Deelname aan het Event is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen die de door de Organisatie vastgestelde minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
Deelname aan de Junior Swim is uitsluitend mogelijk voor kinderen die de door de Organisatie vastgestelde leeftijd hebben van 10 t/m 15 jaar hebben bereikt.  

b. Event: de unieke {event_name} zwemtocht van ca. 2000 meter door het water van de Vecht van Boom & Bosch richting Nieuwersluis en terug op {event_date}.

c. Organisatie: Onder Organisatie wordt verstaan de bestuursleden van Stichting Swim to Fight Cancer, de lokale kerngroep en vrijwilligers, en door organisatie ingeschakelde bedrijven en instanties.

Stichting Fight cancer: Fight cancer is een jonge en eigenzinnige Stichting voor jongvolwassenen (18-45) die fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ laat zij zien dat de strijd tegen kanker resultaat oplevert en inspireert ze mensen om mee te doen. Fight cancer wil jonge mensen bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze betrekken bij de strijd tegen kanker en vooral: aansporen tot actie! De opbrengsten van Fight cancer gaan via KWF Kankerbestrijding naar wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Meer informatie is te vinden op de website http://www.fightcancer.nl

Stichting Swim to Fight Cancer: Dit is de stichting die het Event {event_name} organiseert.
Team(s): Team(s) dat/die conform de daarvoor geldende voorwaarden als deelnemend team aan het {event_name} geregistreerd zijn/is bij de organisatie.
Junior Swim: evenement als onderdeel van de {event_name}. Een zwemtocht waarbij kinderen in de leeftijdscategorie 10 t/m 15 jaar een verkorte route zwemmen op {event_date}.

Artikel 2. DONATIES
{event_name} kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee bankrekeningen:
1. Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt, deze worden gebruikt voor de organisatie en het veilig opleveren van het Event, en eventuele opstartkosten voor het komend jaar;
2. Donatiegelden, deze komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan de Stichting Fight cancer.

Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar gemaakt.
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van Stichting Swim to Fight Cancer is 853991248.

Op de totaal-donatieteller op de homepage van www.swimtofightcancer.nl zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn, dat wil zeggen de donatie opbrengsten minus de transactiekosten. Op de persoonlijke pagina van de Deelnemer maken we het door hem of haar opgehaald bruto bedrag inzichtelijk.

De penningmeester van de Stichting Swim to Fight Cancer houdt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten.
De Stichting Swim to Fight Cancer maakt na afloop van het Event openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het Event en rapporteert aan welke projecten het donatiegeld wordt toegekend.

De Belastingdienst heeft Stichting Fight cancer aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarmee wij de ANBI status hebben verkregen. Dit levert fiscaal voordeel op: Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting en Stichting Fight cancer hoeft over donaties geen schenkingsrecht te betalen. Dat betekent dat alle donaties nog effectiever besteed kunnen worden. Het RSIN van Stichting Fight cancer is 852969284.

Artikel 3. INSCHRIJVING
De inschrijving start op 1 april 2019 en sluit voor de individuele deelnemers en voor de business teams op uiterlijk 17 augustus 2019, tenzij de organisatie van {event_name} besluit deze data aan te passen.
Er kunnen maximaal 500 personen meedoen, bestaande uit individuele Deelnemers en Teams, tenzijde organisatie van {event_name} besluit om dit aantal aan te passen.
Aan de Junior Swim kunnen maximaal 250 deelnemers meedoen, tenzijde organisatie van {event_name} besluit dit aantal aan te passen.

Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hiertoe dient een 'toestemmingsverklaring' te worden ingevuld. 

De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld betaald is.

Artikel 4. DEELNAME
Iedere Deelnemer wordt bij registratie op {event_date} verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze verklaring zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit, en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden elektronisch beschikbaar gesteld.
Elke individuele Deelnemer die zich individueel inschrijft, betaalt € 75,- inschrijfgeld (incl. btw) en spant zich in om € 250,- donatiegeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. de Stichting Fight cancer.
Een Deelnemer is minimaal 10 jaar, mag niet zwanger zijn en mag geen gezondheidsproblemen hebben. Tevens is een deelnemer minimaal in het bezit van de zwemdiploma’s A en B. Aan elke Deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren.
Een Deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het Event ({event_date}) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot de registratie locatie.

Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.(swimto)fightcancer.nl.
Is de betaling niet binnen 5 dagen na inschrijving voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
Is een individuele Deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op {event_date} te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd. Deelnemer dient hiertoe via info@fightcancer.nl contact op te nemen met de organisatie.

Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om minimaal € 250,- op te halen, kunnen bij de eerstvolgende editie van {event_name} worden uitgesloten van deelname.
Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via Business teams.
Een business team bestaat uit maximaal 5 Deelnemers van personen ouder dan 16 jaar.
Een business team betaalt € 1.000,- (excl. btw) inschrijfgeld. Deze betaling geschiedt via een factuur.
Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
Een business team conformeert zich, naast het voldoen van het inschrijfgeld, aan de inspanningsverplichting minimaal € 250,- per Deelnemer aan donatiegelden te werven. Dit kan via de teampagina op de website van {event_name}.

Business teams die de donatiegelden in één keer willen afkopen dienen contact op te nemen met de organisatie via de info@fightcancer.nl.
Business teams mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
Per organisatie mogen er maximaal 10 business teams worden ingeschreven. Indien een bedrijf met meer business teams wil participeren, dient er contact te worden opgenomen met de organisatie.

Voorwaarden {event_name}: Junior Swim
Op {event_date} vindt ook de Kids Swim plaats voor kinderen in de leeftijdscategorie 10 t/m 15 jaar.
Het inschrijfgeld voor de Junior Swim bedraagt € 25,-. Het kind spant zich in om minimaal € 100,- sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. de stichting Fight cancer.
Er kunnen maximaal 250 kinderen meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting besluit om dit aantal aan te passen.
Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement ({event_date}) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot de registratie locatie.
Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.(swimto)fightcancer.nl. 
Het donatiegeld wordt aan het kind gekoppeld en komt rechtstreeks op de donatiegeldrekening van de Stichting Fight cancer
Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Artikel 5. KLEDING
We raden aan om een wetsuit te dragen. Als de watertemperatuur lager is dan 18 graden Celcius, dan is een wetsuit verplicht.
Het dragen van de door de organisatie verstrekte badmuts is verplicht. Indien we gebruik maken van tijdsregistratie het dragen van een chip voor tijdsregistratie, hetzij met een enkelband, polsband of in de badmuts, verplicht. De door de Organisatie verstrekte badmuts dient tijdens de gehele route, van start tot en met finish, geheel zichtbaar gedragen te worden.
De kleding (inclusief eventuele attributen) die door de deelnemers gedragen worden, dienen de veiligheid van de deelnemer zelf, alsmede de overige deelnemers, niet in gevaar te brengen. De organisatie zal hierop toezien en de deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Artikel 6. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN
De organisatie van {event_name} behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van {event_name}.
Deorganisatie van {event_name} behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden het Event te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of alternatieve starttijd / datum. Inschrijfgelden worden bij annulering retour gestort onder aftrek van gemaakte kosten door de Organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen ten goede aan de Stichting Fight cancer, direct, of na afloop van het volgende Evenement.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID
Deelname aan het Evenement {event_name} alsmede de Junior Swim is te allen tijde geheel op eigen risico.
De organisatie alsook de sponsorende bedrijven zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het Evenement op {event_date} (of alternatieve datum zie Artikel 6) of op of tijdens de side-events op {event_date} (of alternatieve datum zie Artikel 6).

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). Daarnaast dient de Deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering.
De deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten dan dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

Artikel 8. PORTRETRECHT
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.

Artikel 9. PERSOONSGEGEVENS
Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is voor de organisatie van {event_name}. Alle persoonsgegevens worden door de Stichting Fight cancer conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van Stichting Fight cancer voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
Inschrijvers hebben ten allen tijde het recht op inzage in, en verwijdering van hun persoonlijke gegevens door contact op te nemen met Stichting Fight cancer.

Artikel 10. VEILIGHEID
De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de organisatie van {event_name} opvolgen.

Artikel 11. OVERIGE
In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van deze voorwaarden, besluit Stichting Fight cancer wat de handelwijze moet zijn.