Privacy statement Fight cancer

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij van Fight cancer zijn afhankelijk van je bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen: minder kanker en meer genezing voor kankerpatiënten. Of je dit nu doet door een donatie, vrijwilligerswerk, een campagne delen of zelf een actie opstarten: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen jou en Fight cancer te scheppen willen we je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Stichting Fight cancer (Fight cancer) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Voor het werven van fondsen voor onderzoek naar kanker zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs, Fighters (actievoerders) en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan Fight cancer wordt o.a. je naam, adres, e-mailadres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie, en het bevestigen hiervan aan jou. Als je vrijwilliger of actievoerder bent voor Fight cancer of als jij je op andere wijze inzet voor Fight cancer, verzamelen wij ook je gegevens ten behoeve van onze administratie.

Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met een van onze medewerkers per e-mail of telefoon, of als je een donatie doet of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Daarnaast kunnen wij je gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van je online actiepagina, en je gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van sociale media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor Fight cancer. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op Fight cancer en alle door ons beheerde websites

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Fight cancer en door Fight cancer beheerde websites. Dit Privacy Statement hoort bij onze websites zoals aangegeven op: fightcancer.nl/disclaimer

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van onze missie

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je donatie kunnen verwerken en beheren.
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als donateur of vrijwilliger.
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
 • Je kunnen informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze backoffice en onze website(s).
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
 • Nieuwe donateurs, actievoerders en vrijwilligers kunnen werven.
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruikt Fight cancer het e-mailadres van haar donateurs tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je emailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Fight cancer verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

 • Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Fight cancer van je gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan je kant.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Fight cancer in algemene zin, zowel bij Fight cancer als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je een donatie hebt gedaan kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In al onze nieuwsbrieven hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Op elk gewenst moment kun je een e-mail sturen naar info@fightcancer.nl of bellen naar 020 6643639 om je uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Vragen

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Fight omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan:

Fight cancer, Lage Naarderweg 45-47, 1217 GN Hilversum.
Je kan je vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@fightcancer.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.