Over Fight cancer

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bestellen, Online Betalen, Leveren en Online Actievoeren van Fight cancer
Vestigings- en bezoekadres: Lage Naarderweg 45, 1217 GN Hilversum
Telefoonnummer: 020 664 36 39
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30

Emailadres: info@fightcancer.nl
KvK nummer: 58292349
BTW identificatienummer: NL8529.69.284.B01
ANBI: per 2 juli 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling met fiscaalnummer: 8529.69.284

Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities
Onderstaande begrippen worden in deze algemene voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

1.1         Actiepagina: middel van Actievoerder om Online Donatie te ontvangen;
1.2         Actievoerder: natuurlijke- of rechtspersoon die ten behoeve van de Ontvangende Partij donaties ontvangt door gebruikmaking van Techniek voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;
1.3         Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de Gevende Partij van de Overeenkomst kan afzien;
1.4         Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden “Bestellen, Online Betalen, Leveren en Online Actievoeren” van Fight cancer zijn onderdeel van de Overeenkomst;
1.5         Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit: Donatieformulier en Actiepagina;
1.6         Donatieformulier: middel om Online Donatie te doen aan de Ontvangende Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;
1.7         Gevende Partij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met de Ontvangende partij; Algemene Voorwaarden “Bestellen, Online Betalen, Leveren en Online Actievoeren” van Fight cancer
1.8         Label: handelsna(a)m(en) of andere identiteit waaronder de Ontvangende Partij mede bekend kan staan;
1.9         Missie: Samen strijden voor een wereld waarin kanker geen dodelijkziekte meer is.
1.10      Online Betalen: het geven van geld op afstand aan de Ontvangende Partij op basis van een Overeenkomst in ruil voor een Product;
1.11      Online Donatie: het geven van geld op afstand aan de Ontvangende Partiop basis van een Overeenkomst;
1.12      Ontvangende Partij: de rechtspersoon Fight cancer, Partner of Label die op basis van de Overeenkomst en mogelijk tegen betaling. Producten en of Diensten aanbiedt aan de Gevende Partij;
1.13      Overeenkomst: de Overeenkomst op Afstand tussen Ontvangende Partij en Gevende Partij;
1.14      Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.15      Partner: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Techniek voor Communicatie op Afstand van de Ontvangende Partij;
1.16      Product(en): artikelen die te verkrijgen zijn in de Webshop;
1.17      Techniek voor Communicatie op Afstand: techniek die kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op Afstand, zonder dat de Gevende Partij en de Ontvangende Partij in dezelfde ruimte zijn samen gekomen, zoals Donatieformulier, Actiepagina en Webshop;
1.18      Webshop: middel om een Online Donatie te doen en hiervoor een Product te ontvangen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Online Donatie en op Online Betalen aan de Ontvangende partij;
2.2         Voordat de Overeenkomst gesloten kan worden dient de Gevende Partij akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden;
2.3         De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3: Rechten Ontvangende Partij
3.1         Online donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij;
3.2         Het eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Gevende Partij nadat het Online Betalen onomkeerbaar is voltooid.

Artikel 4: Rechten Gevende Partij
4.1         De Gevende Partij kan op basis van de Online Donatie en Online Betalen gedurende en na de Afkoelingsperiode geen specifiek doel benoemen voor of rechten ontlenen aan de besteding van de Online Donatie en Online Betalen anders dan een besteding die voortvloeit uit de Missie;
4.2         Gevende Partij ontvangt bij het Online Betalen in een Webshop de Producten na ontvangst van het Online Betalen binnen maximaal 8 werkdagen tenzij anders expliciet vermeld staat; Ontvangende Partij stelt Gevende Partij tijdig op de hoogte wanneer gestelde termijn in artikel 4.2 onverhoopt niet kan worden nageleefd;
4.3         De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties of Online Betalen via een Donatieformulier, Actiepagina of Webshop van 8 werkdagen.

Artikel 5: Plichten Ontvangende Partij
5.1         Ontvangende Partij stelt zich verplicht de inkomsten voortvloeiend uit een Online Donatie te besteden conform de Missie;
5.2         De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie op afstand, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving;
5.3          De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy statement zoals dit vermeld staat op: http://fightcancer.funraisin.com.au/privacy

Artikel 6: Plichten Gevende Partij
6.1         Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij minimaal 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2         Gevende Partij die onder de 18 jaren oud is doet een Online Donatie en Online Betalen alleen in bijzijn en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3         Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;
6.4         Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op een Donatieformulier, Actiepagina of bij bestelling bij een Webshop;
6.5         Gevende Partij neemt kennis van het feit dat bij afwijking van artikel 6.4 en 6.5 Ontvangende Partij altijd aangifte doet bij de politie;
6.6          Gevende Partij neemt kennis van de disclaimer van Ontvangende Partij http://fightcancer.funraisin.com.au/servicedisclaimer

Artikel 7: Slotbepalingen:
7.1         Bent u ontevreden over de dienstverlening van Fight cancer? Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen.
Wilt u weten hoe wij omgaan met klachten? Bekijk dan het klachtenreglement van Fight cancer: http://fightcancer.funraisin.com.au/klachtenreglement