Veelgestelde vragen - FAQ

Wanneer is Swim to Fight Cancer Delft en waar vindt het plaats?

When does the Swim take place and where?

add remove

De Swim van Delft vindt plaats op zaterdag 3 september en de start is bij Huszar (Hooikade 13).

The Swim will take place on Saturdag 3 September and the start will be at Huszar (Hooikade 13).

Hoe kan ik Swim to Fight Cancer Delft bereiken?

How can I get to the Swim location?

add remove

De Swim locatie is het beste te bereiken met de fiets of lopend, via het Centraal Station of de Abtswoudsebrug.

The best way to get to the Swim location is by bike or hike, via Central Station or the Abtswoudsebrug.

Waar kan ik mijn auto parkeren?

Where can I park my car?

add remove

Parkeren kan het beste op het terrein van Woonboulevard Leeuwestein of in de Zuidpoortgarage.

Parking is possible on the parking lot of Woonboulevard Leeuwestein or in the Zuidpoort parking.

Hoe gaat Swim to Fight Cancer om met COVID-19?

How does Swim to Fight Cancer deal with COVID-19?

add remove
Uiteraard is het belangrijk om de Covid-19 regelgeving te waarborgen zodat we op een veilige en verantwoorde manier onze Swim kunnen organiseren. Wij vragen dan ook iedereen met klem de richtlijnen van het RIVM na te leven voor jezelf en anderen om je heen. Ook de organisatie van de Swim zal deze RIVM-richtlijnen vanzelfsprekend volgen en daar waar nodig ingrijpen als daar aanleiding voor is.
 
Wij zwemmen immers voor gezondheid en niet ten koste van onze gezondheid!
 
Enkele basisregels:
 
Hygiëne
• Was vaak uw handen
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
o Doe dat voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
• Hoest en niest in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
• Schud geen handen.
• Houdt waar kan 1,5 meter afstand 
 
Thuisblijven bij klachten
• Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. 
 
Wij hopen natuurlijk dat wij in Nederland tijdens de zomer van 2022 corona-vrij zijn en dat wij onze Fighters, die hun zwemtocht hebben voltooid, weer in de armen kunnen sluiten en knuffelen. 
 
Of course it is important to ensure the Covid-19 regulations so that we can organize our Swim in a safe and responsible way. We therefore urge everyone to stick to the guidelines of the RIVM for yourself and others. The organization of the Swim will of course also follow these RIVM guidelines and intervene where necessary if there is reason to do so.
 
After all, we swim for health and not at the expense of our health!
 
Some basic rules:
Hygiene
• Wash your hands often
o 20 seconds with soap and water, then dry
    hands thoroughly.
o Do this before going out, when you come 
    home, after blowing your nose and of course
    before eating and after going to the toilet.
• Cough and sneeze into the inside of your elbow.
• Use paper tissues to blow your nose and then
   throw them away. Wash your hands afterwards.
• Do not shake hands.
• Keep where possible 1,5 meters distance
 
Stay at home when you have complaints
• Complaints that may indicate corona are a nose
   cold, running nose, sneezing, sore throat,
   cough, sudden loss of smell or taste, elevation,
   fever and shortness of breath.
 
We hope, of course, that we will be corona-free in the Netherlands during the summer of 2022 and that we can hug our Fighters, who have completed their swimming trip.

Wat als het i.v.m. COVID-19 niet door kan gaan? 

What if it can't continue due to COVID-19?

add remove


In 2021 hebben we – ondanks de destijds geldende maatregelen – toch in 5 steden kunnen zwemmen. Wij hebben daarmee bewezen het evenement coronaproof te kunnen organiseren, en verwachten dit ook in de zomer van 2022 te kunnen doen.

Mochten we door COVID-19 en de dan geldende RIVM-maatregelen genoodzaakt zijn om Swim to Fight Cancer te annuleren, dan zetten we jouw inschrijving automatisch door naar de volgende editie, vermoedelijk in 2023. Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

In 2021 - despite the measures in force at the time - we were able to swim in 5 cities. We have thus proven that we can organize a coronaproof event, and we expect to be able to do this in the summer of 2022 as well.

If we are forced to cancel the Swim due to COVID-19 and the applicable RIVM measures, we will automatically transfer your registration to the next edition, presumably in 2023. Registration fees will not be refunded.

 

Met hoeveel deelnemers houden jullie rekening bij Swim to Fight Cancer?

How many participants do you take into account in the Swim?

add remove

Gemiddeld doen er ongeveer 300 deelnemers mee per editie van Swim to Fight Cancer, maar het verschilt per editie. Uiteraard hopen we op zoveel mogelijk deelnemers. 

On average, about 300 participants join the Swim, but it varies per edition. Of course we hope for as many participants as possible.

Is Swim to Fight Cancer een zwemwedstrijd?

Is the Swim a swimming competition?

add remove

Nee, Swim to Fight Cancer is geen wedstrijd en er zal dus ook geen tijdsregistratie zijn.

No, the Swim is not a swimming competition and there will be no time registration.

Waar gaan de donaties heen?

What do you with the donations?

add remove

Door jouw bijdrage kunnen talentvolle artsen en onderzoekers op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen in de oncologie. Fight selecteert elk jaar samen met KWF een aantal bijzondere onderzoeken. Maak via deze pagina* kennis met deze specifieke onderzoekers, en lees over hun baanbrekende onderzoek.

Your contribution will be used to support talented doctors and researchers at the highest level, so they can gain knowledge and skills in oncology. Every year, Fight selects a number of special researchs together with KWF. Get to know these specific researchers via this page* and read about their groundbreaking research.

Waarom wordt er € 0,79 in rekening gebracht bij een donatie? 

Why do you charge € 0.79 for a donation?

add remove

Om onze vaste IT kosten zo laag mogelijk te houden, maken wij voor al onze evenementen gebruik van het fondsenwerf platform Funraisin en het betaalplatform Stripe. Zij rekenen hosting- en transactiekosten. Fight cancer probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Als iedereen €0,79 extra bijdraagt, kunnen wij daarmee de kosten van het platform zoveel mogelijk wegstrepen, zodat er meer naar onderzoek kan gaan. Uiteraard hebben zowel deelnemers als donateurs de keuze om wel of niet bij te dragen aan deze kosten.

To keep our fixed IT costs as low as possible, we use the fundraising platform Funraisin and the Stripe payment platform for all our events. They charge hosting and transaction costs. Fight Cancer tries to raise as much money as possible for cancer research. If everyone contributes €0.79 extra, we can eliminate the costs of the platform as much as possible, so that we can donate more to research. Of course, participants and donors have the choice not to contribute to these costs.

Ik wil een donatie doen, maar ik wil handmatig het geld overmaken of pas later betalen. Kan dat? 

I want to donate, but I want to transfer the money manually or pay later. Is that possible?

add remove

Ja dat kan. Je kunt bij het doen van een donatie bij de tweede stap een betaalmethode kiezen. Als je hier de optie ‘factuur’ kiest, ontvang je een factuur per mail die je dan binnen 14 dagen betaalt. In verband met de financiële administratie kan het wel tot uiterlijk 10 werkdagen duren voordat jouw donatie zichtbaar wordt. 

Yes, that's possible. You can choose a payment method when making a donation in the second step. If you choose the 'invoice' option here, you will receive an invoice by email, which you can pay within 14 days. Due to the financial administration, it can take up to 10 working days before your donation becomes visible.

Hoe kan ik aan al mijn familie en vrienden een bericht sturen waardoor ze eenvoudig aan mij kunnen doneren? 

How can I send a message to my family and friends so that they can easily donate to me?

add remove

Stuur een e-mail, een Facebook bericht via jouw eigen pagina of tag mensen via onze Facebook pagina, Instagram of een tweet via Twitter met de link naar je persoonlijke pagina. Als mensen op die pagina, onder jouw foto en motivatie op de knop 'doneer' drukken, dan doneren ze direct aan jou. Daarnaast kun je via jouw persoonlijke Tikkie link, die je ontvangt in een SMS ook zorgen dat mensen nog makkelijker een donatie aan je doen. Stuur de link door naar je gehele netwerk en laat ze simpelweg een tikkie betalen als donatie. 

Send an email, a Facebook message via your own page or tag people via our Facebook page, Instagram or a tweet via Twitter with the link to your personal page. If people on that page, under your photo and motivation, press the 'donate' button, they donate directly to you. In addition, via your personal Tikkie link, which you receive in an SMS, you can also make it even easier for people to make a donation to you. Forward the link to your entire network and simply let them pay via Tikkie a donation.

Ik heb een donatie gedaan via een Tikkie link. Ik zie echter dat mijn donatie (nog) niet op de persoonlijke pagina staat bijgeschreven.

I made a donation via a Tikkie link. However, I see that my donation is not (yet) credited to the personal page.

add remove

De verwerking van een donatie, gedaan via de Tikkie link, kan helaas tot 2 dagen duren.
Ik zie een anonieme Tikkie donatie op mijn persoonlijke pagina, maar het bedrag is niet in mijn donatieteller verwerkt.
De verwerking van een donatie, gedaan via de Tikkie link, is eerst zichtbaar op je persoonlijke pagina en met enige vertraging opgeteld in de donatieteller.

The processing of a donation, made via the Tikkie link, can unfortunately take up to 2 days. I see an anonymous Tikkie donation on my personal page, but the amount has not been processed in my donation counter. The processing of a donation, made via the Tikkie link, is first visible on your personal page and added up with some delay in the donation counter.

Oeps, ik heb aan de verkeerde persoon gedoneerd. Wat moet ik nu doen? 

Oops, I donated to the wrong person. What should I do now?

add remove

Let goed op dat tijdens het doneren via het donatieformulier de persoon aan wie je wilt doneren ook NAAST het formulier staat. Als er verkeerd wordt gedoneerd, kan je een mailtje sturen naar info@fightcancer.nl om het op te lossen. Vermeld hierin duidelijk op wie je gedoneerd hebt en naar wie het eigenlijk had gemoeten.  

When donating via the donation form, make sure that the person you want to donate to is also NEXT to the form. If you donate incorrectly, you can send an email to info@fightcancer.nl to solve it. State clearly who you have donated to and to whom it should have been.

Kan ik ook mobiel inschrijven, betalen en/of doneren? 

Can I also register, pay and/or donate by mobile?

add remove

Ja, er is ook een mobiele website. Deze kun je ook gebruiken om je in te schrijven en te doneren, mits je een mobiele app van je bank hebt geïnstalleerd die dit ondersteunt. 

Yes, there is also a mobile website. You can also use this to register and donate, if you have installed a mobile app from your bank that supports this.

Kan ik ook vanuit het buitenland betalen? 

Can I also pay from abroad?

add remove

Je kunt doneren via iDeal, PayPal of met creditcard. Dit kan dus ook als je een buitenlands rekeningnummer hebt. Als je wilt doneren vanuit het buitenland maar je kunt dat niet met creditcard of PayPal, neem dan even contact met ons op, dan maken wij het voor jou in orde. 

You can donate via iDeal, PayPal or credit card. This is also possible if you have a foreign account number. If you want to donate from abroad but you can't do it with credit card or PayPal, please contact us and we'll take care of it.

Mogen bedrijven achter businessteams acties op touw zetten om donatiegeld binnen te halen?

Are companies behind business teams allowed to organize actions to collect donation money?

add remove

Ja, natuurlijk! We omarmen alle initiatieven die geld opleveren voor het goede doel. We vernemen als organisatie graag van tevoren welke acties worden ondernomen. Dan kunnen we er namelijk op anticiperen en houden we het overzicht. Swim to Fight Cancer is in geen geval verantwoordelijk voor acties die derden op touw zetten.

Yes of course! We embrace all initiatives that generate money for charity. As an organization, we would like to be informed in advance of what actions will be taken. Then we can take action and we keep an overview. Swim to Fight Cancer is in no way responsible for actions initiated by third parties.

Hoe wordt de veiligheid in en langs het water bewaakt? 

How is safety monitored in and along the waterside?

add remove

Dankzij de inzet van drijvende krachten zoals de Reddingsbrigade en de duikersvereniging zijn wij op en in het water voorzien van gediplomeerde EHBO-ers, life guards, duikers, ervaren zwembegeleiders en security-boten. Daarnaast staat er permanent een dokter en een ambulance paraat bij het event.

Thanks to cooperation with driving forces such as the Rescue Brigade and the divers association, we are equipped with qualified first aiders, life guards, divers, experienced swimming supervisors and security boats in the water. In addition, a doctor and an ambulance are permanently on standby at the event.

Wat is de kwaliteit van het zwemwater?

What is the quality of the swimming water?

add remove

Zowel voor als tijdens het event testen wij uitvoerig de waterkwaliteit. We hebben altijd een plan B voor een locatie, mocht de originele locatie niet door kunnen gaan i.v.m. de waterkwaliteit. Indien de waterkwaliteit ten tijde van het evenement onvoldoende blijkt te zijn op beide locaties, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor alle details. 

We extensively test the water quality before and during the event. We always have a plan B for a location, if the original location cannot take place due to the water quality. If the water quality proves to be insufficient at both locations at the time of the event, the organization reserves the right to take measures, with the ultimate consequence of canceling the event. See the remote conditions for full details.

Moet ik als deelnemer verplicht een wetsuit dragen? 

Do I have to wear a wetsuit as a participant?

add remove

Voor je eigen veiligheid wordt sterk geadviseerd om een wetsuit te dragen. Als de watertemperatuur onder de 18 graden komt wordt een wetsuit zelfs verplicht. Het zwemmen met een wetsuit levert naast extra warmte ook extra drijfvermogen en bescherming op. Zo kun je onderweg nog een beetje ‘uitrusten’. 

For your own safety, it is strongly advised to wear a wetsuit. If the water temperature falls below 18 degrees, a wetsuit is even mandatory. Swimming with a wetsuit provides extra buoyancy and protection in addition to extra warmth. This way you can have a little rest along the way.

Hoe kom ik aan een wetsuit?

Where can I get a wetsuit?

add remove

Wil je een wetsuit kopen, kun je denken aan Marktplaats, maar natuurlijk ook aan (web)winkels. Vrij betaalbare wetsuits vind je bijvoorbeeld bij Decathlon, maar let er dan goed op dat deze geschikt is voor jouw zwemslag en voor de juiste temperatuur. We begrijpen dat voor deelnemers de aanschaf van een wetsuit voor eenmalig gebruik te kostbaar is. Om deze reden zijn wij in overleg met een mogelijke verhuurder van wetsuits. Hou deze pagina en onze socials goed in de gaten voor de mogelijkheden van het huren van een wetsuit!

If you want to buy a wetsuit, you can think of Marktplaats, but of course also (web) stores. You can find fairly affordable wetsuits at Decathlon, for example, but make sure that it is suitable for your swimming stroke and for the right temperature. We understand that purchasing a single-use wetsuit is too expensive for participants. For this reason, we are in consultation with a possible rental company for wetsuits. Keep an eye on this page and our socials for the possibilities of renting a wetsuit!

Is het toegestaan om met flippers te zwemmen?  

Is it allowed to swim with fins?

add remove

Nee, het gebruik van flippers is niet toegestaan.

No, the use of fins is not allowed.

 

Moet ik verplicht een DTP-prik (tetanusprik) halen voordat ik het water in ga?  

Do I have to get a DTP shot (tetanus shot) before I go into the water?

add remove

Nee, het is echter wel verstandig om te controleren of je in de laatste 10 jaar een DTP-prik hebt gehad. Als dit niet het geval is, kun je overwegen de prik in de voorbereiding te halen. Zoek anders even contact met de GGD in jouw omgeving. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van vaccinaties en het consult. 

No, however, it is wise to check whether you have had a DTP shot in the last 10 years. If this is not the case, you can consider getting the shot in the preparation. Otherwise, contact the GGD in your area. Many health insurances reimburse the costs of vaccinations and the consultation.

Kan ik veilig meezwemmen als ik zwanger ben?

Is it safe to swim when I'm pregnant?

add remove

We raden af mee te zwemmen als je zwanger bent. Overleg bij twijfel met je huisarts.

We do not recommend to join the Swim if you are pregnant. If in doubt, consult your doctor.

Wie kunnen er deelnemen aan Swim to Fight Cancer?

Who can join the Swim?

add remove

Een deelnemer is minimaal 16 jaar en in het bezit van zwemdiploma A. Indien je zwanger bent of gezondheidsproblemen hebt, raden wij af deel te nemen. Overleg bij twijfel met je huisarts. 
Voor de Kids Swim (10 t/m 15 jaar) van 650 meter heb je zelfs diploma A en B nodig. Aan elke deelnemer wordt bij inschrijving gevraagd om dit te verklaren. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen met een schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hiertoe moet een 'ouderverklaring' worden ingevuld. 

A participant is at least 16 years old and in possession of swim diploma A+B. If you are pregnant or have health problems, we advise you not to join. If in doubt, consult your doctor. For the Kids Swim (10 to 15 years old) of 650 meters you even need diploma A and B. Each participant is asked to declare this upon registration. Participants under the age of 18 can only participate with written approval from their parent and/or guardian. A 'parent statement' must be completed for this purpose.

Kan ik met één mailadres meerdere personen inschrijven?

Can I register multiple people with one email address?

add remove

Je kunt op ons platform niet met precies hetzelfde mailadres meerdere personen inschrijven. We hebben hier wel een trucje voor, maar let op dat lukt niet bij alle providers. Zover bij ons bekend werkt dit trucje voor Gmail accounts, Hotmail en Icloud. 
Als je een plusteken (+) en een woord (in dit geval bijvoorbeeld naam van de 2e persoon van inschrijving) toevoegt vóór het @-teken in je huidige mailadres, komen de berichten nog steeds bij je huidige inbox terecht. Dit kun je oneindig vaak doen. 
 
Voorbeeld: vader Jan wil graag meezwemmen met zoon Piet en dochter Eva. Zijn mailadres is Jan.achternaam64@gmail.com. Hij kan Piet inschrijven door het mailadres jan.achternaam64+piet@gmail.com te gebruiken en voor dochter Eva jan.achternaam64+eva@gmail.com. Alle mails worden doorgestuurd naar het originele mailadres van Jan.
Ziggo heeft een andere route. Zie: https://www.ziggo.nl/klantenservice/e-mail/alias-toevoegen#/

You cannot register multiple people on our platform with exactly the same email address. We do have a trick for this, but note that this does not work with all providers. As far as we know, this trick works for Gmail accounts, Hotmail and iCloud. If you add a plus sign (+) and a word (in this case, for example, the name of the 2nd subscriber) before the @ sign in your current email address, the messages will still reach your current inbox. You can do this infinitely often. Example: father Jan would like to swim with son Piet and daughter Eva. His email address is Jan.lastname64@gmail.com. He can register Piet by using the email address jan.lastname64+piet@gmail.com and for daughter Eva jan.lastname64+eva@gmail.com. All emails will be forwarded to Jan's original email address. Ziggo has a different route. See: https://www.ziggo.nl/customer service/e-mail/alias-toad#/

Waarom betaal ik inschrijfgeld en waar gaat dit naartoe? 

Why do I pay a registration fee and what do you do with the fee?

add remove

Jouw inschrijfgeld wordt gebruikt om het evenement te bekostigen. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld diverse veiligheidsdiensten en materialen om het evenement goed en veilig neer te zetten. Je ontvangt als deelnemer ook wat terug voor je inschrijfgeld, zoals een badmuts, medaille en gratis trainingen. Als organisatie proberen wij zoveel mogelijk kennis en expertise in te zetten via vrijwilligers, én producten en diensten te verkrijgen via sponsoring. Sommige zaken worden kosteloos verkregen, voor andere dingen moeten wij helaas kosten maken. Het realiseren van zo'n event lukt helaas niet geheel kosteloos.

 

Your registration fee will be used to fund the event. Think of costs, for example, for various security services and materials to set up the event properly and safely. As a participant you also get various things in return for your registration fee, such as a swimming cap, medal and free training sessions. As an organization we try to use as much knowledge and expertise as possible through volunteers, and to obtain products and services through sponsorship. Some things are obtained free of charge, other things are not. Unfortunately, it’s not possible to realize such an event without costs.

Waarom kan ik mijn streefbedrag bij het inschrijven niet verlagen?

Why can't I lower my target amount when registering?

add remove

Omdat we graag zoveel mogelijk geld voor onderzoek willen ophalen, hebben we een inspanningsverplichting bepaald van €350,- aan donaties per deelnemer. Voor kinderen is die inspanningsverplichting € 100,- aan donaties. Vaak is een appje in je familie of vriendengroep al genoeg om de inspanningsverplichting op te halen. Het gemiddelde dat door deelnemers van Swim to Fight Cancer wordt opgehaald is ongeveer € 600,- per persoon. Bekijk onder het kopje Fight cancer > donatietips wat je kunt doen om zoveel mogelijk donaties op te halen.

Because we would like to raise as much money as possible for research, we have set a best efforts obligation of €350 in donations per participant. For children, the best efforts obligation is €100 in donations. Often an app in your family or group of friends is enough to collect the best efforts obligation. The average collected by Swim to Fight Cancer participants is approximately €600 per person. See under the heading Fight cancer > donation tips what you can do to collect as many donations as possible.

Wat ontvangt een individuele deelnemer en ieder lid van een Family & Friends / Kids team? 

What does an individual participant and each member of a Family & Friends / Kids team receive?

add remove
Het inschrijfgeld voor Swim to Fight Cancer bedraagt voor individuele deelnemers € 50,- (incl. btw). De donatieverplichting die iedere deelnemer aangaat bedraagt minimaal € 250,-. De donatiegelden komen volledig ten goede aan stichting Fight cancer. Na inschrijving ontvangt iedere deelnemer via e-mail een link naar zijn/haar persoonlijke pagina om donateurs te gaan werven.
Elke deelnemer ontvangt:
• 1x startbewijs Swim to Fight Cancer 
• 1x een badmuts (let op: verplicht vanuit de organisatie)
• 1x handdoek bij de finish
• 1x omkleedmogelijkheid op registratielocatie
• Mogelijkheid voor opfrisdouche bij finish
• ‘Verfrissingsposten’ vanaf registratie tot en met finish
• Persoonlijke pagina op de site van Swim to Fight Cancer
 
The registration fee for Swim to Fight Cancer for individual participants is €50 (incl. VAT). The donation obligation that each participant enters into is at least €250. The donations will fully benefit the Fight Cancer Foundation. After registration, each participant will receive a link via e-mail to his/her personal page to start recruiting donors. Each participant receives:
• 1x Swim to Fight Cancer starting ticket
• 1x a swimming cap (note: mandatory from the organization)
• 1x towel at the finish
• 1x changing facilities at registration location
• Possibility for a refresher shower at the finish
• 'Refreshment stations' from registration to finish • Personal page on the Swim to Fight Cancer site

Wat ontvangt een business team?

What does a business team receive?

add remove
Het inschrijfgeld voor Swim to Fight Cancer bedraagt voor een business team € 1.000,-, excl. btw (maximaal 5 personen). De donatieverplichting die iedere business team-deelnemer individueel aangaat bedraagt € 350,-. Dat betekent dat een team dus minimaal € 1.250,- aan donaties ophaalt. De donatiegelden komen volledig ten goede aan stichting Fight cancer. Na inschrijving ontvangt iedere deelnemer via de email een link naar zijn/haar business teampagina om donateurs te gaan werven.
Businessteams ontvangen:
• 5x startbewijs Swim to Fight Cancer 
• 5x een badmuts (let op: verplicht vanuit de organisatie)
• 5x handdoek bij de finish
• Mogelijkheid voor eenvoudige opfrisdouche bij finish
• ‘Verfrissingsposten’ vanaf registratie tot en met finish 
• Eigen business teampagina
• Logovermelding op overzichtspagina business teams 
• Vermelding teamnaam op overzichtspagina businessteams
• Teamfoto voorafgaand aan de start
 
The registration fee for Swim to Fight Cancer for a business team is €1,000, excl. VAT (maximum 5 people). The donation obligation that each business team participant enters into individually is € 350. This means that a team collects at least € 1,250 in donations. The donations will fully benefit the Fight Cancer Foundation. After registration, each participant will receive a link via email to his/her business team page to start recruiting donors.
Business teams receive:
• 5x Swim to Fight Cancer starting ticket
• 5x a swimming cap (note: mandatory from the
   organization)
• 5x towel at the finish
• Option for a simple refresher shower at the
   finish
• 'Refreshment stations' from registration to finish
• Own business team page
• Logo mention on business teams overview page
• Mention team name on business teams
   overview page
• Team photo before the startHoe lang doe ik over 2 kilometer zwemmen?

How long does it take to swim 2 kilometers?

add remove

Een getrainde zwemmer doet rond de dertig minuten over 2 kilometer. Een minder getrainde zwemmer doet daar bijna zestig minuten over. 

A trained swimmer takes about thirty minutes to cover 2 kilometers. A less trained swimmer takes almost sixty minutes.

Wat zijn de mogelijkheden tot omkleden en douchen na het zwemmen? 

Is it possible to change and shower after swimming?

add remove

Iedereen die deelneemt aan de Swim en de Kids Swim kan zich omkleden in de kleedruimtes. Hier kan je ook spullen (op eigen risico) achterlaten. Bij de finish creëren wij de mogelijkheid om te douchen (let op: koud water). Je krijgt daar van ons een handdoek. Tevens is er gelegenheid voor de zwemmers om iets warms te eten en te drinken. Je ontvangt ruim van tevoren hierover meer informatie.

Everyone who participates in the Swim and the Kids Swim can change in the changing rooms. You can also leave things here (at your own risk). At the finish we create the possibility to take a shower (note: cold water). You will receive a towel from us. There is also an opportunity for swimmers to eat and drink something warm. You will receive more information about this in advance.

Wat is Fight cancer?

What is Fight cancer?

add remove

Fight cancer is een jonge en eigentijdse stichting die zich samen met jou inzet om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Dit doen wij door fondsen te werven voor KWF Kankerbestrijding. Wij hebben een duidelijk motto: Love life. Fight cancer.
Fight cancer draagt niet alleen bij aan bewustwording, maar stimuleert ook iedereen die zich betrokken voelt bij kankerbestrijding om zelf in actie te komen. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Zo kun je bijvoorbeeld merchandise-artikelen kopen, donateur worden, deelnemen aan evenementen of acties van Fight cancer of zélf een actie organiseren voor Fight cancer. 

Fight cancer is a young foundation that works together with you to raise as much money as possible for cancer research. We do this by raising funds for KWF Kankerbestrijding. We have a clear motto: Love life. Fight cancer. Fight cancer doesn't only contribute to awareness, but also encourages everyone who feels involved in fighting cancer to take action themselves. This can be done in many different ways. For example, you can buy merchandise items, become a donor, participate in Fight Cancer events or campaigns or organize your own Fight Cancer campaign.

Waarom Fight cancer?

Why Fight cancer?

add remove

Fight cancer wil jongvolwassenen betrekken bij kankerbestrijding in Nederland. Fight cancer stelt dat je ook op een positieve en eigenzinnige manier kan bijdragen, op welke manier dan ook. Hiermee richten wij ons primair op jongvolwassenen, van 18 tot 45 jaar.
Wij hebben een helder doel: dat kanker in de toekomst hopelijk geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.
Dat doel willen we behalen door een beweging te creëren. Samen kunnen we aandacht vragen voor kankerbestrijding en extra inkomsten genereren voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. En dat is hard nodig: nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen in zijn of haar leven kanker. Middels het doen van meer onderzoek kan kanker beter bestreden worden. En middels preventie wordt men bewuster van de risicofactoren waardoor kanker in vele gevallen voorkomen kan worden.

Fight cancer wants to involve young adults in the fight against cancer in the Netherlands. Fight cancer states that you can also contribute in a positive and willful way, in any way. We primarily focus on young adults, aged 18 to 45. We have a clear goal: hopefully cancer will no longer have to be a fatal disease in the future. We want to achieve that goal by creating a movement. Together we can draw attention to the fight against cancer and generate extra income for scientific cancer research and prevention. And that is desperately needed: 1 in 3 people will still get cancer in his or her life. Cancer can be better controlled by doing more research. And through prevention, people become more aware of the risk factors that can prevent cancer in many cases.

Wat doet Fight cancer? 

What does Fight cancer do?

add remove

Vanuit de liefde voor het leven willen wij mensen inspireren om in actie te komen voor meer onderzoek naar kanker. z Met de fondsen die wij werven, financieren we via KWF Kankerbestrijding wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Om onderzoek naar kanker te kunnen blijven doen, én om mensen goed voor te lichten is nog steeds heel veel geld nodig. Daarom roept Fight cancer iedereen op om in actie te komen. Samen kunnen we het verschil maken! Van het organiseren van een benefietparty of hardloopwedstrijd, tot het verkopen van eigen gemaakte armbanden of een donateurschap. Alles kan en alles helpt. Want wat je ook doet, met jouw actie steun je de onderzoek naar kanker.
Welke onderzoeken steunt Fight cancer?
Klik HIER om te lezen welke specifieke onderzoeken wij steunen met Swim to Fight cancer. 

From the love of life, we want to inspire people to take action for more research into cancer. With the funds that we raise, we finance scientific cancer research and prevention through KWF Kankerbestrijding. A lot of money is still needed to be able to continue doing research into cancer and to inform people properly. That is why Fight cancer calls on everyone to take action. Together we can make a difference! From organizing a benefit party or running competition, to selling homemade bracelets or becoming a donor. Everything is possible and everything helps. Because whatever you do, with your action you support cancer research. What research does Fight cancer support? Click HERE to read which specific research we support with Swim to Fight cancer.

Waarom steunt Fight cancer deze onderzoeken? 

Why does Fight cancer support these research?

add remove

1.Meer patiënten overleven

Dankzij onderzoek wordt de kans om kanker te kunnen overleven steeds groter. Op dit moment is ruim 65% van alle patiënten na vijf jaar nog in leven. In 1949 was dit nog maar 25%. We gaan dus al vooruit, maar we zijn er nog lang niet! Onze droom is dat kanker een ziekte wordt die niet meer dodelijk is.

2.Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Toch is kanker niet altijd te voorkomen door gezond te leven. Wel toont onderzoek aan dat één derde van alle kanker te voorkomen is. Ook weten we steeds beter op welke risicofactoren we zelf invloed hebben. Een gezonde leefstijl speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Roken, overgewicht, te weinig bewegen, ongezonde voeding, te veel alcohol en onverstandig zonnen zijn allemaal risicofactoren die de kans op diverse vormen van kanker vergroten. Vandaar dat Fight cancer preventieonderzoek steunt en voorlichting geeft over deze onderwerpen.

1.More patients survive

Thanks to research, the chance of surviving cancer is increasing. At present, more than 65% of all patients are still alive after five years. In 1949 this was only 25%. So we are already making progress, but we are not there yet! Our dream is that cancer becomes a disease that is no longer fatal.

2.Prevention

Prevention is better than cure. However, cancer cannot always be prevented by living a healthy lifestyle. Research does show that one third of all cancers are preventable. We also know better which risk factors we influence ourselves. A healthy lifestyle plays a very important role in this. Smoking, obesity, too little exercise, unhealthy diet, too much alcohol and unwise sunbathing are all risk factors that increase the risk of various forms of cancer. That is why Fight cancer supports prevention research and provides information about these topics.

Is Fight cancer een onderdeel van KWF? 

Is Fight Cancer part of KWF?

add remove

Fight cancer was tot 2013 onderdeel van KWF en is sindsdien een zelfstandige stichting. Wij verschillen zowel in doelgroep als activiteiten van KWF. Wij richten ons voornamelijk op de doelgroep jongvolwassenen, maar wij sluiten niemand uit. En wij focussen ons op fondsenwerving via lokale events samen met lokale projectteams, waarmee we verbondenheid én betrokkenheid creëren vanuit de kern van de regio. We werken wel met KWF samen: zij helpen ons met de bestedingen van de fondsen die wij werven en zij monitoren de hiervoor door ons geselecteerde kankeronderzoeken.

Fight cancer was part of KWF until 2013 and has been an independent foundation ever since. We are different in the target group and the activities of KWF. We mainly focus on the target group of young adults, but we do not exclude anyone. And we focus on fundraising through local events together with local project teams, with which we create connection and involvement from the core of the region. We do work together with KWF: they help us with the expenditure of the funds that we raise and they monitor the cancer studies we have selected for this purpose.

Hoe blijf ik op de hoogte van alle acties van Fight cancer?

How do I stay informed of all actions by Fight cancer?

add remove

Je kunt natuurlijk onze Facebook en Instagram liken. Daarnaast kan je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief. Geen zorgen voor spam, we sturen ongeveer eens per kwartaal een nieuwsbrief!

You can of course join our Facebook and Instagram. You can also register here for our newsletter. Don't worry about spam, we send a newsletter about once a quarter!