Update m.b.t. het onderzoek van Kristina Djanashvili, Swim to Fight Cancer 2022

25 Feb 2024

Update m.b.t. het onderzoek van Kristina Djanashvili, Swim to Fight Cancer 2022

(For English scroll down)

In 2018 zijn we met ons gedreven team gestart aan een ambitieus project: het ontwikkelen van magnetische nanodeeltjes die tumorweefsel van binnenuit kunnen opwarmen en tegelijkertijd bestralen. Ons doel? Een innovatieve one-stop-shop behandeling voor borstkanker, die zowel de traditionele chirurgische ingreep als de daaropvolgende radiotherapie kan vervangen. Binnen enkele jaren hebben we aanzienlijke expertise opgebouwd in hyperthermie met behulp van hybride magnetische materialen en waren we eindelijk gereed voor de volgende fase: het testen van onze nanodeeltjes in biologische systemen. Precies op dat cruciale moment kregen we fantastische financiële steun van het enthousiaste initiatief Swim to Fight Cancer Delft. Hun bijdrage kwam goed van pas bij extra onderzoek naar de methode om sferoïden uit borstkankercellen te creëren, wat specifiek voor deze kankersoort niet vanzelfsprekend is. Deze sferoïden zijn eigenlijk kleine 3D-modellen van tumoren, die het mogelijk maken therapeutische effecten te bestuderen onder omstandigheden die nauw aansluiten bij de realiteit, zonder de noodzaak om dieren te gebruiken in deze vroege stadia van het ontwerpen van een nieuwe therapie. Vandaag gaan we met volle vaart vooruit en proberen onze materialen te perfectioneren door ze te voorzien van nieuwe functionaliteiten, zoals het bijhouden van de temperatuur in de tumor tijdens de behandeling. Met elke nieuwe stap in ons onderzoek krijgen we een dieper inzicht in de haalbaarheid van deze innovatieve methode, waarvan de nieuwe resultaten niet lang op zich zullen laten wachten.

 

Update regarding the research of Kristina Djanashvili, Swim to Fight Cancer 2022

In 2018, our passionate team started an ambitious project: developing magnetic nanoparticles that can heat tumor tissue from the inside out and irradiate it at the same time. Our goal? An innovative one-stop-shop treatment for breast cancer, which can replace both traditional surgery and subsequent radiotherapy. Within a few years, we built up significant expertise in hyperthermia using hybrid magnetic materials. We were finally ready for the next phase: testing our nanoparticles in biological systems. At that crucial moment, we received fantastic financial support from the enthusiastic team behind Swim to Fight Cancer Delft. Their contribution came in handy for additional research into the method of creating spheroids from breast cancer cells, which is not self-evident, specifically for this type of cancer. These spheroids are actually small 3D models of tumors, which make it possible to study therapeutic effects under conditions that closely match reality, without the need to use animals in these early stages of designing a new therapy. Today we are moving full speed ahead and trying to perfect our materials by providing them with new functionalities, such as monitoring the temperature in the tumor during treatment.  With each new step in our research we gain a deeper insight into the feasibility of this innovative method, of which the new results will be available in the near future.